Ako vypočítať koreláciu v grafe rozptylu

Rozptylový graf vytvára súbor údajov o osiach na určenie korelácie medzi premennými s. Korelácia medzi premennými sa rovná sklonu, ktorý body v grafe spoločne tvoria. Hoci body nemajú pevnú čiaru s iným sklonom, umelý čiar cez body sa priblíži k tomuto gradientu. Počítače a grafy kalkulačky kresliť tieto čiary, a vypočítať gradient automaticky. Tento výpočet však môžete vykonať manuálne .

Kroky, ktoré treba dodržiavať:

1

Nakreslite čiaru, ktorá spája každý bod grafu. Linka musí mať podlhovastý tvar.

2

Nakreslite čiaru cez tvar a rozdeľte ju na dve pozdĺžne polovice s rovnakými plochami v oboch zónach. Tento riadok je riadkom grafu s najvhodnejším rozptylom.

3

Vyberte si ktorýkoľvek z dvoch bodov na tomto riadku. Tieto body môžu alebo nemusia byť pravdivé body rozptylu. V skutočnosti, linka môže alebo nemusí prejsť niektorým z pôvodných a skutočných bodov rozptylu.

4

Odpočítajte súradnice zodpovedajúce osi Y. Ak sú súradnicové body napríklad (2, 9) a (4, 15), bude to takto: 9 - 15 = -6.

5

Odpočítajte súradnice zodpovedajúce osi X. V príklade: 2 - 4 = -2.

6

Rozdeľte rozdiel súradníc v Y, rozdielu súradníc v X. Pre náš prípad to bude: -6 / 2 = 3. Toto je sklon čiary a korelácia bodov evidentná.

tipy
  • S praxou budete môcť kresliť čiary s lepšou viditeľnosťou, bez toho, aby ste body pripojili do formulára.
  • Tento proces zahŕňa koreláciu. Ak neexistuje, tvar v kroku 1 nebude pravouhlý a rám nevykazuje žiadny vzťah medzi premennými.